กฏ-กติกาของ Lsm99.co

กฏ-กติกาของ Lsm99.co

 

 

 • ข้อที่ 1
  สมาชิกควรอ่านและศึกษา กฎ-กติกา ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจะร่วมสนุกเดิมพัน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยทีมงาน Lsm99.co จะถือว่าท่านได้รับรู้
  กฏ – กติกา ของเว็ปไซต์นั้นๆ ที่ท่านเดิมพันโดยสมบูรณ์แล้ว

 

 • ข้อที่ 2
  สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกกับเราแล้ว ในการร่วมสนุกเดิมพันแต่ละเว็ปไซต์ ท่านควรจะต้องตรวจสอบรายการการบัญชีที่ท่านเดิมพันไปแล้ว (Bet List) ว่าถูกต้อง หรือไม่อย่างสม่ำเสมอ และบันทึกหรือพิมพ์รายการที่ท่านเดิมพันเอามาเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยัน ในกรณีมีข้อผิดพลาด จะยึดหลักฐานนี้ในการตัดสิน

 

 • ข้อที่ 3
  ทางทีมงาน Lsm99.co ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยน แปลงใดๆ จะมีการประกาศ แจ้งบนหน้าเว็ปไซต์ Lsm99.co ให้ทราบโดยทั้วกัน

 

 • ข้อที่ 4
  สมาชิกทุกท่านควรจะต้องเก็บ ” รหัสลับ” “ username” และ “password” ของท่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใช้ “ username” และ “password” ของ
  ท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นการเล่นเดิมพันที่ถูกต้อง และ ท่านต้องรับผิดชอบในผลของการเดิมพันนั้น (ท่านควรที่จะเปลี่ยน
  password ทันทีหลังจากที่ได้รับ password จากทางทีมงาน Lsm99.co )

 

 • ข้อที่ 5
  ถ้าหากเกิดความผิดพลาดในโอนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่เป็นโอนเงินผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของสมาชิกท่านอื่น ไม่ว่ายอดเงินการโอนนั้น จะขาดหรือเกิน
  สมาชิกเจ้าของบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทางทีมงาน Lsm99.co ทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางทีมงาน Lsm99.co ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่คืนทุนเครดิตของท่านตาม
  เหตุผลที่เห็นสมควร

 

 • ข้อที่ 6
  ทางทีมงาน Lsm99.co มีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิกทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงาน Lsm99.co จะขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีกับสมาชิกบางท่าน ที่ทำผิดเงื่อนไขข้อตกลง ในส่วนยอดที่ยังมีการวางเดิมพันอยู่ทางเราก็จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ท่านสมาชิก

 

 • ข้อที่ 7
  กฎ-กติกา ที่อยู่บนหน้าเว็ปไซต์เดิมพันต่างๆ ที่ท่านใช้บริการ หากในกรณีที่มีความหมายคลุมเครือ จะถือใช้ฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้อ้างอิง ส่วนฉบับ
  ที่แปลเป็นภาษาอื่น ๆ นั้น ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกเท่านั้น

 

 • ข้อที่ 8
  การตัดสินของทีมงาน Lsm99.co ถือเป็นที่สิ้นสุด

สมัครง่ายๆ ติดต่อเรา